Nước Việt Nam (từ 1945)

Nước Việt Nam (từ 1945)

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1945 – 1976) : năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc, quân dân ta đã đánh đổ đế quốc Pháp và phát-xít Nhật. Vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quãng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với thủ đô là Hà Nội.   

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (1976 – nay) : năm 1954, VNDCCH đã đánh tan ý chí xâm lược lần 2 của thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội khắp 5 châu, buộc Pháp phải ngồi vào bàn ký hiệp định Geneve công nhận độc lập chủ quyền và rút quân ra khởi Đông Dương. Cũng trong năm này, Mỹ đã thay chân Pháp nhảy vào miền Nam, thành lập chính phủ bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tiến hành nhiều cuộc chiến tranh mà không dành được thắng lợi, đến năm 1973, Mỹ buộc phải ngồi vào bàn ký hiệp định Paris. Hiệp định này có ý nghĩa để Mỹ rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam trong danh dự. Năm 1975, quân giải phóng miền Nam đã tiến hành tổng tiến công và nổi dậy vào Sài Gòn, đánh đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thống nhất đất nước. 

Năm 1976, tên nước chính thức là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đảng Lao Động Việt Nam được đổi thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh. 

dotrongxuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *